3.2 Fundament

Fundament pod obrabiarkę wykonać wg załączonego rys. 01. Posadowić fundament, wg planu usytuowania zachowując przewidziane przepisami odległości obrabiarki od sąsiadujących z nią innych obrabiarek lub urządzeń transportowych i przejść.
Minimalna odległość fundamentu od konstrukcji budynku lub innego fundamentu (nie stanowiących źródeł drgań) może ograniczyć się do kilkudziesięciomilimetrowej szczeliny wypełnionej miękkim materiałem tłumiącym drgania.