4.1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy

Ustawić obrabiarkę w odpowiednim pomieszczeniu, zapewniając obsługującemu wygodny i bezpieczny dostęp do elementów obsługi oraz dostęp do pokrywy osłon i drzwiczek otwieranych przy regulacji, smarowaniu i przeglądach. Uziemić, względnie zerować obrabiarkę. Zapewnić należyte oświetlenie miejsca pracy. Obsługę obrabiarki powierzyć osobom po odpowiednim przeszkoleniu.

Wstępne uruchomienie obrabiarki powierzyć osobie o dużych umiejętnościach i doświadczeniu w tej dziedzinie. Przed uruchomieniem obrabiarki sprawdzić właściwe ustawienia elementów (pokręteł, dźwigni, przełączników - patrz instrukcja obsługi rozdział 4 pkt 2.1).

Przed uruchomieniem obrabiarki zamknąć drzwiczki stołu i szufladę oraz osłony, osłaniając się przed wiórami i odpryskami. Obsługujący obrabiarkę powinien nosić ściśle opięte ubranie ochronne, aby wykluczyć możliwość pochwycenia go przez elementy wirujące.

Uruchomić obrabiarkę zgodnie z instrukcją obsługi rozdział 4 pkt 2. W przypadku nieprawidłowej pracy obrabiarki wyłączyć ją i zameldować o tym przełożonemu.

Wymianę narzędzi skrawających przeprowadzać tylko po zatrzymaniu obrabiarki.

Sprawdzanie i smarowanie obrabiarki przeprowadzać po jej zatrzymaniu. Utrzymywać czystość i porządek wokół obrabiarki (usuwać rozlany olej itp.).

Wszelkiego rodzaju naprawy mechanizmów oraz instalacji elektrycznej mogą przeprowadzać tylko osoby to tego upoważnione, po wyłączeniu prądu do obrabiarki

W czasie ustawienia, regulacji lub napraw obrabiarki ubezpiecza się znakami ostrzegawczymi "Nie włączać".