3.6 Wstępne uruchomienie obrabiarki

Warunkiem umożliwiającym przystąpienie do wstępnego uruchomienia jest wykonanie następujących czynności:
- wymienionych w punktach 1-5 rozdziału 3
- wymienionych w planie smarowania rys. 16
- uruchamiający zapoznany jest z DTR, a zwłaszcza z Instrukcją obsługi rozdz. 4 niniejszej DTR.

Przystępując do wstępnego uruchomienia należy:
- przeprowadzić sprawdzenie kierunku ruchu obrotów silnika. Właściwy kierunek obrotów silnika napędu głównego jest zagwarantowany prawym kierunkiem obrotów wrzeciona (patrząc od strony gitary)
- przygotować obrabiarkę do pracy zgodnie z wytycznymi, podanymi w rozdziale 4 - Instrukcja obsługi pkt 2.2.
Próbne uruchomienie obrabiarki przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 4 pkt 2.