3.5 Przyłączenie do sieci zasilającej

Obrabiarka przystosowana jest do zasilania jej napięciem 3x 380/200 V 50 Hz; dopuszcza się wahania napięcia w granicach 5% napięcia znamionowego.
Aparatura elektryczna umieszczona jest w szafce obrabiarki. Dopływ z sieci zasilającej należy doprowadzić na zaciski RSTO przewodem o przekroju 1,5 mm2. W szafce umieszczony jest wkręt zerujący "0" dla przyłączenia przewodu zerującego z sieci bezpośrednio uziemionym przewodem zerowym.
W przypadku stosowania przez użytkownika uziemień ochronnych w sieci bez bezpośrednio uziemionego przewodu zerowego, należy podłączyć przewód uziemiający uziomu ze śrubą uziemiającą, umieszczoną na podstawie obrabiarki i oznaczoną tabliczką ze znakiem "uziemienie".

Dostarczona tokarka typu TSA-16 instalowana w miejscu eksploatacji musi być dodatkowo wyposażona w odłącznik dopływu zasilania całego wyposażenia elektrycznego obrabiarki dla:
- przeprowadzenia okresowego oczyszczenia
- dokonania potrzebnych przeglądów i napraw
- dłuższych przerw w pracy.
Odłącznik dopływu zasilania musi zabezpieczyć odłączenie od sieci za pomocą ręcznego przestawienia dźwigni całe wyposażenie elektryczne obrabiarki.
Dopuszcza się dla tej obrabiarki zasilanie poprzez gniazdo wtykowe, a odłączenie od sieci przez wyjęcie wtyczki.