3. PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

3.1 Rozpakowanie i transport wewnątrz zakładu

W celu zabezpieczenia obrabiarki przed uszkodzeniem w czasie transportu przewozi się ją w skrzyni drewnianej. Wyposażenie zapakowane jest oddzielnie, przymocowane do dna skrzyni. Przez odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwia się przesuwanie tokarki w skrzyni.
Na bokach skrzyni umieszczone są napisy o zachowaniu się i bezpieczeństwie w czasie transportu.
Po stwierdzeniu, że skrzynia nie jest uszkodzona, można przystąpić do rozpakowania obrabiarki i jej wyposażenia przez demontaż desek z boków skrzyni, pozostawiając obrabiarkę na podstawie skrzyni. Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość skrzyni, wg karty przewozowej, a ewentualne braki względnie uszkodzenia, które nastąpiły w czasie transportu do zakładu, stwierdzić komisyjnie. Sporządzony protokół przesłać do zakładu produkującego obrabiarkę.

3.2 Fundament

Fundament pod obrabiarkę wykonać wg załączonego rys. 01. Posadowić fundament, wg planu usytuowania zachowując przewidziane przepisami odległości obrabiarki od sąsiadujących z nią innych obrabiarek lub urządzeń transportowych i przejść.
Minimalna odległość fundamentu od konstrukcji budynku lub innego fundamentu (nie stanowiących źródeł drgań) może ograniczyć się do kilkudziesięciomilimetrowej szczeliny wypełnionej miękkim materiałem tłumiącym drgania.

3.3 Odkonserwowanie

Odkonserwowanie obrabiarki należy dokonać przed ustawieniem jej na fundamencie.
Usunąć warstwę konserwacyjną i zanieczyszczenia z chronionych powierzchni obrabiarek, używając do tego miękkich szmat zwilżonych zmywaczem naftowym 'Antykor' - PN-71/C-96043.
Szczególnie starannie oczyścić prowadnice oraz wszystkie powierzchnie ślizgowe.
Oczyszczone powierzchnie ślizgowe należy dokładnie wytrzeć suchymi szmatami, a następnie lekko nasmarować używając do tego celu oleju maszynowego 26.

3.4 Ustawienie

Obrabiarkę ustawić na odpowiednio przygotowanym fundamencie lub bezpośrednio na betonowej podłodze, która nie może stanowić źródła drgań.
W otwory dolnej części nogi stołu włożyć kompletne śruby fundamentowe i ustawić obrabiarkę na całkowicie stwardniałym fundamencie czy betonowej podłodze.
Następnie wypoziomować obrabiarkę w kierunku podłużnym i poprzecznym przy pomocy klinów.
Wypoziomowanie obrabiarki sprawdzić poziomicą o dokładności +- 0,04 mm/m.

Po wypoziomowaniu obrabiarki studzienki fundamentowe z umieszczonymi w nich śrubami fundamentowymi wypełnić zaprawą cementową. Po dwóch tygodniach sprawdzić ponownie wypoziomowanie obrabiarki i dokręcić nakrętki śrub fundamentowych.
Wolną przestrzeń między fundamentem, a podstawą obrabiarki wypełnić zaprawą cementową "podlewką".

3.5 Przyłączenie do sieci zasilającej

Obrabiarka przystosowana jest do zasilania jej napięciem 3x 380/200 V 50 Hz; dopuszcza się wahania napięcia w granicach 5% napięcia znamionowego.
Aparatura elektryczna umieszczona jest w szafce obrabiarki. Dopływ z sieci zasilającej należy doprowadzić na zaciski RSTO przewodem o przekroju 1,5 mm2. W szafce umieszczony jest wkręt zerujący "0" dla przyłączenia przewodu zerującego z sieci bezpośrednio uziemionym przewodem zerowym.
W przypadku stosowania przez użytkownika uziemień ochronnych w sieci bez bezpośrednio uziemionego przewodu zerowego, należy podłączyć przewód uziemiający uziomu ze śrubą uziemiającą, umieszczoną na podstawie obrabiarki i oznaczoną tabliczką ze znakiem "uziemienie".

Dostarczona tokarka typu TSA-16 instalowana w miejscu eksploatacji musi być dodatkowo wyposażona w odłącznik dopływu zasilania całego wyposażenia elektrycznego obrabiarki dla:
- przeprowadzenia okresowego oczyszczenia
- dokonania potrzebnych przeglądów i napraw
- dłuższych przerw w pracy.
Odłącznik dopływu zasilania musi zabezpieczyć odłączenie od sieci za pomocą ręcznego przestawienia dźwigni całe wyposażenie elektryczne obrabiarki.
Dopuszcza się dla tej obrabiarki zasilanie poprzez gniazdo wtykowe, a odłączenie od sieci przez wyjęcie wtyczki.

3.6 Wstępne uruchomienie obrabiarki

Warunkiem umożliwiającym przystąpienie do wstępnego uruchomienia jest wykonanie następujących czynności:
- wymienionych w punktach 1-5 rozdziału 3
- wymienionych w planie smarowania rys. 16
- uruchamiający zapoznany jest z DTR, a zwłaszcza z Instrukcją obsługi rozdz. 4 niniejszej DTR.

Przystępując do wstępnego uruchomienia należy:
- przeprowadzić sprawdzenie kierunku ruchu obrotów silnika. Właściwy kierunek obrotów silnika napędu głównego jest zagwarantowany prawym kierunkiem obrotów wrzeciona (patrząc od strony gitary)
- przygotować obrabiarkę do pracy zgodnie z wytycznymi, podanymi w rozdziale 4 - Instrukcja obsługi pkt 2.2.
Próbne uruchomienie obrabiarki przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 4 pkt 2.